Regulamin

§1 Definicje

 1. Sprzedawca – Innote S.C. z siedzibą ul. Partyzantów 11/123, 41-200 Sosnowiec, z którą Klient może się kontaktować pod adresem info@kraftklub.pl.
 2. Platforma – prowadzona w języku polskim platforma on-line, przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Towarów, w ramach której świadczone są inne usługi związane z Rezerwacjami na domenie kraftklub.pl.
 3. Towar – rzeczy, które mogą być przedmiotem Rezerwacji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 4. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która podejmuje działania zmierzające do Rezerwacji Towaru w ramach kraftklub.pl
 5. Partner – przedsiębiorca udostępniający Towary do Rezerwacji w ramach kraftklub.pl, który zawarł umowę o współpracę ze Sprzedawcą.
 6. Rezerwacja – procedura rezerwowania konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji.
 7. Konto – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach kraftklub.pl.
 8. Rejestracja – procedura zakładania Konta.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę kraftklub.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego, prowadzonych przez Sprzedawcę.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji Towaru ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania rezerwacji.
 4. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Platformy, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Platforma służy do Rezerwacji Towarów. Zakazane jest wykorzystywanie Platformy do rezerwacji Towarów przez osoby poniżej 18 roku życia.
 6. Wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Sprzedającego lub Partnera, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 7. Sprzedający oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie haseł.
 8. Zakazane jest wykorzystywanie Platformy do sprzedaży Towarów, w tym sprzedaży na odległość oraz osobom poniżej 18 roku życia, a także do reklamy Towarów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§3 Przyjmowanie i realizacja Rezerwacji zgodnie Dz.U.2016.0.487 t.j. – Ustawa z dnia 26 października 1992 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 1. Rezerwacje przyjmowane są przez Platformę, która stanowi witrynę służącą prezentacji detalicznej oferty produktowej sklepu stacjonarnego. Informacja o Towarach przedstawiona na kraftklub.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia po złożeniu Rezerwacji przez Klienta oraz zaproszenie do składania Rezerwacji.
 2. Dodanie produktów do koszyka jest równoznaczne z Rezerwacją towaru w sklepie stacjonarnym i możliwe jest po wcześniejszym założeniu przez Kupującego Konta na stronie kraftklub.pl. Umowa o prowadzenie konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Dział sprzedaży pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 – 15:00. 
 4. Platforma jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez osoby, które zaakceptowały oświadczenie o pełnoletności, będące integralną częścią formularza zamówień.
 5. Platforma uniemożliwia zawarcie umowy pomiędzy Usługobiorcą a Sprzedającym na odległość. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, wcześniejsza zapłata za towar oraz odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedającego, gdzie zawierana jest umowa sprzedaży towaru zgodnie z wydaną koncesją na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
 6. Sprzedający nie dokonuje wysyłki towaru. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego, Usługobiorca we własnym imieniu może zlecić odbiór towaru z siedziby Sprzedającego, jednak wiąże się z udzieleniem pełnomocnictwa przedstawicielowi Sprzedającego do zawarcia umowy kupna zamówionego towaru w imieniu Klienta w sklepie stacjonarnym.
 7. Brak akceptacji oświadczenia o pełnoletności i akceptacji regulaminu uniemożliwia korzystanie z portalu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym w celu weryfikacji danych wprowadzonych przez Kupującego w formularzu zamówienia, w tym do weryfikacji oświadczeń będących integralną częścią tego formularza, w szczególności do weryfikacji oświadczenia dotyczącego pełnoletności Kupującego, oraz deklaracji, że nie dokonuje on zakupu Towaru w celu dalszej odsprzedaży.
 9. Usługobiorca rezerwując zamówienie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Otrzymanie zapłaty zobowiązuje Sprzedającego do kompletacji zarezerwowanego towaru..
 10. Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedającym a Usługobiorcą zawierana jest wyłącznie w siedzibie Sprzedającego. Sprzedaż towaru następuje w lokalu, posiadającym wszystkie niezbędne pozwolenia.
 11. Umowa kupna-sprzedaży towaru zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 12. Umowa kupna-sprzedaży będzie potwierdzana na podstawie faktury VAT/paragonu.
 13. Sprzedający, może anulować zamówienie, jeżeli nie posiada aktualnie danego towaru na stanie magazynowym.
 14. Sprzedający może anulować zamówienie, jeżeli:
  • kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego do 3 dni kalendarzowych od daty rezerwacji towaru;
  • z winy Kupującego nie było możliwe ustalenie szczegółów zamówienia.
 15. Do sprzedaży promocyjnej, limitowanej, wyprzedaży oraz akcji specjalnych przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ich realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 16. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty, wycofywania wcześniejszych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie bądź wprowadzania w nich zmian.

 §4 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, są cenami brutto Towaru i stanowią opłatę za Rezerwację.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili rezerwacji przez Klienta towaru. Informacja o cenie brutto Towaru nie stanowi oferty, jednakże w razie podjęcia przez Klienta po zrealizowaniu Rezerwacji decyzji o nabyciu zarezerwowanych Towarów, Klient nabywa Towary po cenie brutto z dnia dokonania Rezerwacji.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie.
 4. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§5 Opłata za rezerwacje

 1. Opłata za Rezerwację dokonywana jest na rzecz Sprzedającego.
 2. Płatność za rezerwację Towaru odbywa się przelewem bankowym za pośrednictwem platformy szybkich i bezpiecznych płatności PayU.

§6 Realizacja Rezerwacji

 1. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zamówienie realizować jak najszybciej. Gdyby z jakichkolwiek powodów realizacja zamówienia miała się opóźnić, Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji. 
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby towar był wolny od wad oraz by był dobrze i bezpiecznie zapakowany.
 3. Partner jest zobowiązany przygotować zarezerwowany Towar bez wad oraz spełniający kryteria wynikające z przepisów prawa.
 4. Zarezerwowane Towary są przygotowywane do odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym lub w przypadku braku możliwości odbioru Klient w drodze samodzielnego zlecenia odbioru z siedziby Sprzedawcy, upoważnia Sprzedawcę do złożenia zlecenia w imieniu Klienta do wskazanego przez w formularzu Rezerwacji miejsca odbioru.
 5. Przy odbiorze towaru Klient ma obowiązek sprawdzić, czy zawartość opakowania nie posiada uszkodzeń.
 6. Partner przekazujący zakupiony towar w przypadku wątpliwości co do pełnoletności, ma obowiązek wylegitymować osobę odbierającą towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz odmówić wydania towaru w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, wg Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.1982 Nr 35, poz. 230 z późn. zm.).
 7. W przypadku odmowy wylegitymowania mającego na celu potwierdzenie pełnoletności, Partner odmówi wydania przesyłki.

§6 Zwroty i reklamacje (rękojmia)

 1. Wszelkie reklamacje w tym wady techniczne Towaru, Klient powinien zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 2. Jeśli wady towaru okażą się istotne, towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie towary do wyboru. Kupujący ma prawo wyboru żądania.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zwracany towar nie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu towaru poniesie Kupujący.
 4. Klient może dokonać zwrotu poprzez złożenie Sprzedającemu oświadczenia o zwrocie. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku Zwrotu Towarów Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności związane ze zwracanymi Towarami. Zwrot płatności nastąpi w terminie 10 dni od dnia odebrania przez Firmę zwróconych Towarów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§7 Newsletter i promocje

 1. Kupujący może skorzystać z oferty promocyjnej publikowanej w newsletterze tylko po wcześniejszym zapisaniu się na listę subskrybentów newslettera.
 2. Umowa subskrypcji newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Kupujący może korzystać z oferty sklepu bez subskrypcji newslettera, może również w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikające z Rezerwacji w sklepie stacjonarnym Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Konsument może skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumenta, Federacji Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, stałego polubownego sądu konsumenckiego lub z mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
preloader