Regulamin

Regulamin Platformy

KRAFTKLUB.PL

 

Platforma internetowa znajdująca się pod adresem https://kraftklub.pl prowadzona jest przez Innote Sp. z o.o. dysponującego ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwa wydanym przez uprawniony organ.

 

Miejscem zawierania umów sprzedaży poprzez platformę jest punkt sprzedaży (sklep stacjonarny) prowadzony przez Sprzedawcę w Sosnowcu (41-200) przy ul. Mikołajczyka 25. Sklep internetowy nie stanowi osobnego punktu sprzedaży, ani miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcę, a jedynie kanał komunikacyjny oraz platformę służącą prezentacji oferty udostępnianą przez Sprzedawcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu w swoim sklepie stacjonarnym.

 

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu oraz świadczonych w jego ramach usług, jak i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego znajdującego się na Portalu, stanowiąc tym samym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Każdy Internauta może uzyskać dostęp Regulaminu w każdym czasie bezpośrednio pod adresem https://kraftklub.pl/regulamin/.

 

Informacje handlowe, w szczególności prezentacja Towarów z podaniem ceny nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, stanowiąc zaproszenie do składania ofert.

 

Rejestracja w Sklepie Internetowym nie oznacza złożenia zamówienia na jakikolwiek produkt, aczkolwiek jest niezbędna, aby złożyć rezerwację na produkty.

 

§1 Definicje

 1. Sprzedawca – „Innote Sp. z o.o. z siedzibą ul. Piotrkowskiej 217 lok. 11, 90-451 Łódź, właściciel Portalu internetowego, świadczący usługi dostępne na Platformie znajdującej się pod adresem https://kraftklub.pl, posiadający ważne zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5%, oraz piwa powyżej 4,5% alkoholu.
 2. Platforma – prowadzona w języku polskim platforma on-line przeznaczona do dokonywania rezerwacji towarów, w ramach której świadczone są również inne usługi, dostępna pod adresem www.kraftklub.pl
 3. Sklep stacjonarny – punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Sosnowcu (41-200) przy ul. Mikołajczyka 25 objęty ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości do 4,5% oraz piwa wydanym przez uprawniony organ.
 4. Platforma internetowa – kanał komunikacyjny, dodatkowa forma sprzedaży udostępniona przez Sprzedawcę, celem nabycia Towaru w Sklepie stacjonarnym.
 5. Towar – rzeczy oznaczone co do gatunku, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem, w szczególności wyroby alkoholowe o zawartości do 4,5% oraz piwa powyżej 4,5% alkoholu.
 6. Internauta – osoba odwiedzająca Platformę poprzez sieć Internet.
 7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji poprzez założenie Konta oraz dokonała rezerwacji Towaru przez Platformę internetową lub skorzystała z usług świadczonych przez Platformę.
 8. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Rezerwacja – usługa świadczona przez Sprzedawcę polegająca na umożliwienia dokonania rezerwacji konkretnego Towaru w celu jego ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach z dnia dokonania Rezerwacji. Złożenie Rezerwacji stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stacjonarnym
 10. Konto – prowadzone dla Klienta przez Sprzedawcę pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Klienta oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy.
 11. Rejestracja – procedura zakładania Konta.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Klientów z Platformy.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na obsłudze procesu Rezerwacji, ma charakter jednorazowy i ulega wygaśnięciu z chwilą dokonania Rezerwacji.
 3. Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług świadczonych w ramach Platformy, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wykorzystywanie Platformy w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz interesy Sprzedającego, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 5. Dla korzystania z Platformy niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych: komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa w wersjach minimum Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 30.0, Google Chrome 45.0.2454.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2019, poz. 123 ze zm.),
 • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2019 poz. 134 ze zm.),
 • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§3 Rejestracja

 1. Internauta może założyć Konto poprzez dokonanie rejestracji:
 • rejestracja odbywa się za pomocą formularza rejestracyjnego.
 • dokonanie rejestracji i utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne i nie zobowiązuje Klienta do dokonania Rezerwacji.
 • dokonanie rejestracji i założenie Konta oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień Regulaminu (Klient zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę (Klient zobowiązany jest do zaznaczenia treści oświadczenia w tym zakresie), jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej od Sprzedawcy w przedmiocie funkcjonowania Platformy i świadczonych usług, na podany adres poczty elektronicznej.
 1. Dokonując rejestracji i założenia Konta Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej od Sprzedawcy i/lub jego kontrahentów wiadomości elektronicznych zawierających informacje handlowe lub newslettera (Klient musi wyrazić zgodę poprzez zaznaczenie treści oświadczenia w tym zakresie).
 2. Podczas rejestracji Klient podaje swój login i hasło, które służyć będą do logowania się do Konta. Każdy Klient posiada indywidualny login. Hasło powinno składać się z co najmniej 7 znaków alfanumerycznych, w tym co najmniej z jednej cyfry.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 §4 Przyjmowanie i realizacja Rezerwacji, Odbiór

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Sklep internetowy dostępny na Platformie, który stanowi witrynę służącą prezentacji detalicznej oferty produktowej Sklepu stacjonarnego. Informacja o Towarach przedstawiona w Sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowi ona informację o Towarach możliwych do nabycia w Sklepie stacjonarnym po złożeniu Rezerwacji przez Klienta oraz zaproszenie do składania Rezerwacji.
 2. Dodanie Towaru do koszyka i dokończenie procesu rezerwacji jest równoznaczne z Rezerwacją Towaru umożliwiającą jego zakup w Sklepie stacjonarnym. Dokonując Rezerwacji Klient wybiera Towary, ich ilość, sposób płatności oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem umocowanego kuriera.
 3. Platforma jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Klientów, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności, będące integralną częścią formularza Rezerwacji.
 4. Warunkiem koniecznym do przystąpienia Sprzedawcy do realizacji Rezerwacji jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza, złożenie wymaganych oświadczeń oraz zapłata za rezerwację Towaru.
 5. Dział sprzedaży pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach 9:00 – 15:00. Odbiór Towarów następuje wyłącznie w Sklepie stacjonarnym we wskazanych godzinach.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Rezerwacje zrealizować jak najszybciej. Gdyby z jakichkolwiek powodów realizacja Rezerwacji miała się opóźnić, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta telefonicznie lub e-mailowo o zaistniałej sytuacji.
 7. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Towar przygotowany do odbioru był wolny od wad oraz dobrze i bezpiecznie zapakowany.
 8. Sprzedawca nie dokonuje wysyłki Towaru. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić odbiór Towaru ze Sklepu stacjonarnego firmie kurierskiej. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez kuriera jego wydanie Klientowi następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów firmie kurierskiej. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie stacjonarnym.
 9. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient zobowiązuje się pokryć koszty związane z usługą firmy kurierskiej.
 10. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz ma obowiązek odmówić wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 11. Dokonanie Rezerwacji przez Klienta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia, że Klient bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią.
 12. Klient oświadcza, że bez względu na  wybraną formę odbioru Towaru, nabyty Towar odebrany zostanie przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości. Sprzedawca lub inna osoba wydająca nabyty Towar, zobowiązana jest do weryfikacji wieku osoby odbierającej Towar.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Kupującym w celu weryfikacji danych wprowadzonych przez Kupującego w formularzu Rezerwacji, w tym do weryfikacji oświadczeń będących integralną częścią tego formularza, w szczególności do weryfikacji oświadczenia dotyczącego pełnoletności Kupującego, oraz deklaracji, że nie dokonuje on zakupu Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.
 14. Klient dokonując Rezerwacji potwierdza, że wie, że pociąga ona za sobą obowiązek zapłaty. Otrzymanie zapłaty zobowiązuje Sprzedawcę do kompletacji zarezerwowanego Towaru i przygotowania do jego odbioru w Sklepie stacjonarnym.
 15. Umowa sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawierana jest wyłącznie w Sklepie stacjonarnym.
 16. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nieprzyjęcia Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:
 • nie posiada aktualnie danego Towaru na stanie magazynowym – w takim przypadku nastąpi zwrot zapłaconej przez Klienta ceny,
 • cena za zarezerwowane Towary nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedawcy w terminie do 3 dni kalendarzowych od daty dokonania Rezerwacji,
 • braku odbioru Towarów w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty dokonania Rezerwacji,
 • osoba odbierająca Towar odmówi wylegitymowania mającego na celu potwierdzenie pełnoletności,
 • stwierdzi nietrzeźwości osoby odbierającej Towar.

§5 Subskrypcja

 1. Klient ma możliwość dokonania subskrypcji Rezerwacji pakietów Towarów w postaci odnawialnej w subskrypcji o okresach miesięcznym, trzymiesięcznym oraz sześciomiesięcznym, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta. Dniem odnowienia subskrypcji jest dzień następujący po dniu zakończenia pierwotnego okresu subskrypcyjnego.   
 2. Subskrypcja Rezerwacji pakietów Towarów obejmuje pakiety Towarów ustalane przez Sprzedawcę. Wyboru rodzaju subskrybowanego pakietu Towarów Klient dokonuje we wskazanym przez Sprzedawcę miejscu Platformy oraz Konta.
 3. Subskrypcja Rezerwacji Towarów odnawiana jest automatycznie w okresach miesięcznym, trzymiesięcznym oraz sześciomiesięcznym, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta, co oznacza, że subskrypcja będzie automatycznie przedłużana w momencie zakończenia jej ważności, a Sprzedawca będzie procesował opłatę za kolejny okres subskrypcji.
 4. Klient ma prawo zrezygnować z automatycznych płatności subskrypcji w dowolnym momencie na stronie subskrypcji w Koncie Klienta. Klient ma prawo dokonać zmiany dnia pobrania opłaty subskrypcyjnej tj. dokonać zmiany momentu odnowienia subskrypcji.
 5. Aktywna subskrypcja uprawnia  Klienta do otrzymywania przywilejów określanych przez Sprzedawcę zgodnie z informacjami zawartymi na Platformie.
 6. W przypadku konieczności zmiany ceny pakietów Towarów objętych subskrypcją, Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie ceny przynajmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku potwierdzenia braku akceptacji zmiany ceny, subskrypcja zostanie zakończona z końcem opłaconego przez Klienta okresu jej trwania.
 7. Do umowy Rezerwacji pakietów Towarów w postaci odnawialnej w subskrypcji mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pozostałych części Regulaminu w tym w szczególności §4 oraz §6.
 8. Pakiety Towarów przekazywane są w imieniu Klienta firmie kurierskiej w terminie do 5 dni od momentu pozytywnego przeprocesowania opłaty subskrypcyjnej. 
 9. Sprzedawca dokłada starań, aby skład pakietów Towarów był atrakcyjny, unikalny, pokazywał przekrój trendów w browarnictwie kraftowym, oferował piwa w różnych stylach, zawierał premiery rynkowe i pozycje dobrze oceniane przez społeczność. Pozycje w pakietach nigdy się nie powtarzają w stosunku do poprzednich miesięcy. Wszelkie informacje dodatkowe Sprzedawca zamieszcza na Platformie.
 10. Zawartość pakietów Towarów nie jest przekazywana Klientom z wyprzedzeniem.
 11. Darmowa dostawa pakietów Towarów dotyczy przesyłek realizowanych na terenie Polski.

§6 Ceny Towarów

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, są cenami brutto Towaru
 2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili dokonywania Rezerwacji przez Klienta i wiąże do momentu odbioru Towarów lub anulowania Rezerwacji
 3. Płatność za Towary odbywa się przelewem bankowym za pośrednictwem platformy szybkich i bezpiecznych płatności PayU lub PayPal.

§7 Reklamacje (rękojmia)

 1. Wszelkie reklamacje w tym wady techniczne Towaru zakupionego w Sklepie stacjonarnym, Klient powinien zgłaszać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca prosi o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji.
 4. Jeśli wady Towaru okażą się istotne, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru żądania.
 5. W przypadku stwierdzenia, że reklamowany Towar nie ma istotnych wad, reklamacja zostanie odrzucona, a koszty zwrotu Towaru obciąży Klienta.
 6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwe Towary do Sklepu stacjonarnego.

§8 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Prawo odstąpienia realizowane jest w terminie 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji Towaru, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres korespondencyjny: Innote Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 217 lok. 11, 90-451 Łódź, lub drogą poczty elektronicznej na adres: info@kraftklub.pl. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po dokonaniu odbioru zarezerwowanych Towarów przez Klienta, niezależnie od wybranej formy odbioru.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą, a to co strony wzajemnie sobie świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§9 Newsletter, promocje oraz program partnerski

 1. Kupujący może skorzystać z oferty promocyjnej publikowanej w newsletterze tylko po wcześniejszym zapisaniu się na listę subskrybentów newslettera.
 2. Umowa subskrypcji newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i bezpłatna. Kupujący może w dowolnej chwili zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez przesłanie takiego żądania na adres elektroniczny Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia programu partnerskiego na zasadach określonych poniżej.
 5. Kwalifikowane polecenie. Przez Kwalifikowane polecenie rozumie się łącznie założenie Konta na Platformie oraz skuteczne opłacenie Rezerwacji Towaru lub opłacenie Subskrypcji przez osobę („Poleconego klienta”), która kierowana jest do Platformy, klikając link programu Poleć Znajomemu. Każdy Klient może polecić dowolną liczbę osób. Wielokrotne Rezerwacje dokonywane przez daną poleconą osobę nie są kwalifikowane jako osobne polecenia.
 6. Poleconą osobą nie może być Klient polecający.
 7. Za każde prawidłowe Kwalifikowane polecenie, Klient polecający otrzymuje promocyjne kredyty przypisane do Konta Klienta na Platformie.
 8. Klient może wykorzystać kredyty do opłacenia Rezerwacji na Platformie. Kredyty nie są wymieniane na gotówkę. Kredyty przyznawane są bezterminowo. Klient otrzymujący kredyty zobowiązany jest do dopełnienia formalności podatkowych związanych z przyznanymi kredytami.
 9. Program poleceń jest kierowany wyłącznie do osób będących osobami fizycznymi.
 10. Sprzedawca zastrzega prawo do wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym i odebrania kredytów w przypadku naruszenia zasad Regulaminu. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do opłacenia Rezerwacji w sposób tradycyjny.
 11. Sprzedawca zastrzega prawo do zamknięcia programu polecającego w dowolnym momencie lub zmiany jego zasad. W takim przypadku niewykorzystane kredyty zostają umorzone bez prawa Klienta do otrzymania rekompensaty.

§10 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Założenie Konta na Platformie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszym paragrafem. Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca będzie przetwarzał te dane osobowe Klienta, które zostały podane przez niego na etapie zakładania Konta na Platformie oraz dokonywania Rezerwacji.
 3. Podane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu i w zakresie niezbędnym dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Stronami za pośrednictwem Platformy, w tym umów świadczenia usług.
 4. Klient może wyrazić zgodę również na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, zaznaczając odpowiednią zakładkę w swoim profilu lub na etapie rejestracji lub dokonywania Rezerwacji.
 5. Sprzedawca uprawniony jest do udostępniania danych osobowych Klienta podmiotom trzecim, w przypadku gdy jest to niezbędne dla wykonania umowy zawartej z Klientem.
 6. Klient podaje swoje dane dobrowolnie. Klient uprawniony jest do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, zmiany, usunięcia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

§11 Polityka prywatności

 1. Sprzedawca zobowiązuje się szanować prywatność Klientów i oświadcza, iż jest przeciwny wykorzystywaniu prywatnych danych Klientów do celów reklamowych bez ich zgody.
 2. Sprzedawca deklaruje, że wykorzystuje dane Klientów wyłącznie przy konkretnej transakcji. Dane te mogą zostać przekazane firmie kurierskiej, która zostanie zaangażowana przez Klienta do odbioru zarezerwowanego Towaru jedynie na wniosek Klienta.
 3. Sprzedawca gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 4. Każdy Klient ma dostęp do podanych przez siebie danych i może je aktualizować zmieniać lub usunąć.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory związane z funkcjonowaniem Platformy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty na drodze pozasądowej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W przypadku braku możliwości rozwiązania sporu polubownie, Sądem właściwym do ich rozwiązania będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany warunków funkcjonowania Platformy, w tym Sklepu internetowego i Klubu – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany profilu działalności Sprzedawcy, zmiany zakresu prowadzonych przez Sprzedawcę usług, zmiany danych adresowych, firmy czy formy prawnej Sprzedawcy.
 3.  W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, oraz wykonania umowy zawartej przez Sprzedawcę z Klientem, Platforma przechowuje na dysku twardym urządzenia Klienta, którego używa on do korzystania ze Sklepu niewielkich plików tekstowych umożliwiających identyfikację Klienta przez system Sprzedawcy (pliki cookie). Pliki cookie mogą zostać wyłączone przez Klienta, wówczas Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nieprawidłowe działanie Platformy.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłania danych w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca prowadząc Platformę podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki których celem jest zapobieganie pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.